Опитайте приставката на Lekuvai.bg за Google Chrome. С нея получавате в реално време най-актуалните новини директно в браузъра.
  • Днес: четвъртък, декември 13, 2018

Болестта на Хиршпрунг се среща при 1 на 1500 деца

септември26/ 2015
Болестта на Хиршпрунг се среща при 1 на 1500 деца" data-essbisHoverContainer="">

Бо­лест­та на Хир­ш­п­рунг, или т.нар. вро­ден ме­га­ко­лон, пред­с­тав­ля­ва вро­де­на мал­фор­ма­ция на ко­ло­на (де­бе­ло­то чер­во), при ко­я­то един учас­тък от сиг­мо­ид­но­то чер­во из­г­леж­да сил­но кон­т­ра­хи­ран и стес­нен, а над­с­то­я­щи­ят учас­тък е зна­чи­тел­но раз­ши­рен. Тя нас­тъп­ва в ре­зул­тат на де­фект в раз­ви­ти­е­то: в стес­не­ния учас­тък лип­с­ват ган­г­лий­ни клет­ки и нер­в­ни­ят плек­сус, от­го­ва­рящ за нор­мал­но­то сък­ра­ще­ние и ре­лак­са­ция на мус­кул­ни­те еле­мен­ти. Из­п­раж­не­ни­я­та не мо­гат да пре­ми­нат през стес­не­ния учас­тък и се за­дър­жат в над­с­то­я­ща­та част на ко­ло­на, в ре­зул­тат на ко­е­то нас­тъп­ва из­ра­зе­но раз­ши­ря­ва­не на чер­во­то.

Сим­т­по­ми­те са не­въз­мож­ност за де­фе­ка­ция, ко­я­то се из­вър­ш­ва са­мо с по­мощ­та на клиз­ма, как­то и по­дут ко­рем в ре­зул­тат на ди­ла­та­ци­я­та на ко­ло­на. За­бо­ля­ва­не­то не е чес­то сре­ща­но – при око­ло ед­но на 1000-1500 де­ца, ка­то по-чес­то се за­ся­га мъж­ки­ят пол. То­ва е от­но­си­тел­но ряд­ка ано­ма­лия. Ди­аг­нос­ти­ци­ра се чрез рен­т­ге­но­ло­гич­но из­с­лед­ва­не с ба­ри­е­ва ка­ша и чрез би­оп­сия на рек­тал­ни мус­ку­ли, до­каз­ва­ща лип­са­та на нер­в­ни клет­ки (ин­тес­ти­нал­ни ган­г­лии). Дру­го из­с­лед­ва­не е рек­то­ма­но­мет­ри­я­та, при ко­е­то се ана­ли­зи­ра реф­лек­сът на анал­ни­те сфин­к­те­ри.

Ле­ки­те фор­ми на за­бо­ля­ва­не­то имат тен­ден­ция за по­доб­ре­ние и за оз­д­ра­вя­ва­не след про­дъл­жи­тел­на фар­ма­ко­ло­гич­на те­ра­пия. При теж­ки­те фор­ми се на­ла­га опе­ра­тив­но ле­че­ние, ко­е­то се със­тои в от­с­т­ра­ня­ва­не­то на па­то­ло­гич­но раз­ши­ре­ния учас­тък. Та­зи ин­тер­вен­ция не е рис­ко­ва и при ­повечето от слу­ча­и­те во­ди до пъл­но оз­д­ра­вя­ва­не./myclinic.bg

Влез сега в най-бързо развиващата се здравна група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"
loading...